ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเปิดพื้นที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้า

ประกาศเชิญชวนนักศึกษา
ทางฝ่ายศูนย์บ่มเพาะฯ ได้เปิดพื้นที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้า
ขึ้นภายในวิทยาลัย ฯ จุดประสงค์ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้พื้นที่นี้เป็นจุดกระตุ้นและริเริ่ม
เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจที่อยากเป็น ผู้ประกอบการ มีธุรกิจเป็นของตนเอง
อีกทั้งยังคงเป็นรากฐานที่คอยสอนและบ่มเพาะนักศึกษาให้มีแนวคิดที่จะ
นำไปประกอบสัมมาชีพของตนเองได้

ทางศูนย์ ฯ ได้เปิดลงทะเบียนเพื่อทำการค้าโดย
ลงทะเบียน ฟรี และจะมีค่าใช้จ่ายเพียง 10 บาทต่อวันที่ท่านได้นำสินค้ามาวางจำหน่าย เท่านั้น
ราเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
#เริ่มจัดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
ลิงค์เพื่อโหลดใบสมัคร https://gooru99.wixsite.com/c-bic

Untitled Document