นางสาวดาราณี เลาหมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
ประเภท Flair Bartender ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่..ในปีนี้
นางสาวดารณี  เลาหมี นักศึกษาระดับ ปวช.1/2 แผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมในการแข่งขันครั้งนี้คือ
อ.ถวัลย์ลักษณ์  ศรีจันทร์ดี
อ.ภาสกร  มีชัย

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document