นิเทศนักศึกษาทวิภาคีสาขาธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์แผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ทำการตรวจนิเทศ นักศึกษาฝึกงานที่ลงร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น
นำทีมโดย
1.อ.กัมพล ติปิน
2.อ.วิทยา ตรงมา
3.อ.ธีระศักดิ์ บุญทวี

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document