งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่29

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในรายวิชาผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก บูรณาการกับรายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ปวส) รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรายวิชาธุรกิจMICE พานักศึกษาชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 เชียงใหม่(งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่29)

ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

นำทีมโดย

1.อ.ถวัลย์ลักษณ์  ศรีจันทร์ดี

2.อ.พัชริดา  รัตนสารี

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document