คณาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

แผนกวิชาการบัญชี


อาจารย์พิศมัย เดชคำรณ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


อาจารย์พรพนา ปัญญาสุข
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์จินตนา ใสส่อง
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์มนัญชญา พรหมพิจารณ์
อาจารย์ผู้สอน
  อาจารย์อนัญญานัฎ เพ็งศรีโคตร
อาจารย์ผู้สอน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สินีนาถ ศรีพงษ์คำ
หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐานและแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

อาจารย์อำภา วงษ์เขียว
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ดนัย โยนยิ่ง
อาจารย์ผู้สอน
แผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

อาจารย์ภาสกร มีชัย
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พัชริดา รัตนสารี
อาจารย์ผู้สอน
 
แผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการตลาด

อาจารย์กัมพล ติปิน
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการตลาด

อาจารย์วิทยา ตรงมา
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญทวี
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ณัฐชา ศรียะรักษ์
อาจารย์พัชรินทร์ ไชยเนตร อาจารย์สุพรรษา พิทักษ์วิทยากุล
แผนกบัญชีและการเงิน

อาจารย์ไทยศักดิ์ สุกันทา
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

อาจารย์จินตนา ใสส่อง
ฝ่ายการเงิน

อาจารย์ภาวิณี กาวี
ฝ่ายการเงิน
อาจารย์ชลธิชา ชิดสันเทียะ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ทินกร เจริญศิลป์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ศุภชีพ พีรวุฒิประเสริฐ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ปกรณ์ สีลัดดา
หัวหน้าสำนักบริหารงานวิชาการ

อาจารย์อำพลอย ยาสมุทร์
ฝ่ายทะเบียนและประมวล

อาจารย์จุไรรัตน์ มณีสว่าง
ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์เวก ปิ่นเย็น
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา แผนกกิจกรรม

อาจารย์ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ
หัวหน้าแผนกกิจกรรม

อาจารย์อำภา วงษ์เขียว
แผนกกิจกรรม

อาจารย์นคร ฟั้นเฟือย
อาจารย์ที่ปรึกษา(อวท.)
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา แผนกส่งเสริมเอกลักษณ์นักศึกษา

อาจารย์ภาสกร มีชัย
หัวหน้าแผนกส่งเสริมเอกลักษณ์นักศึกษา

อาจารย์ดนัย โยนยิ่ง
งานส่งเสริมเอกลักษณ์นักศึกษา
   
แผนกสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

อาจารย์อุเทน ยอดสิงห์
หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

อาจารย์กัลยา ศิรินันทา
อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

อาจารย์จีระพรรณ สุศิริภัทรพงศ์
อาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.โจ้
อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
ฝ่ายอาคารสถานที่


อาจารย์เดชา โพธิ์ล่าม
ฝ่ายอาคารสถานที่และหอพัก CCC House

.
ฝ่ายวิจัย และงานประกันคุณภาพ

อาจารย์เจษฎา ชื่นเชาว์ไว
ฝ่ายวิจัยและงานประกันคุณภาพ
.

 

 

Untitled Document